Hitoshi Matsumoto no Marumaruna Hanashi
(人志松本の○○な話)
Its spin-off Hitoshi Matsumoto no Suberanai Hanashi
Hitoshi Matsumoto no Marumaruna Hanashi 1-10ep